Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.drewnianymarket.pl

 

z 01.03.2015r

 

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.drewnianymarket.pl;

 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.drewnianymarket.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Z.P.U.H Drewnleś Andrzej Leśniak, 32-435 Krzczonów 355 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

   

  II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.drewnianymarket.pl.

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Sklep internetowy, działający pod www.drewnianymarket.pl, prowadzony jest przez:

   

  Z.P.U.H Drewnleś Andrzej Leśniak

  32-435 Krzczonów 355

  NIP: 681-000-79-42

   

  zarejestrowany i widoczny w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Mnisterstwo Gospodarki

   

  KONTO BANKOWE mBank : 66 1140 2004 0000 3102 7500 8288

   

 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych.

 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Z.P.U.H Drewnleś Andrzej Leśniak, 32-435 Krzczonów 355 zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu .drewnianymarket.pl/pl/i/Regulamin/3 oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 4. Z.P.U.H Drewnleś Andrzej Leśniak 32-435 Krzczonów 355 może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Z.P.U.H Drewnleś Andrzej Leśniak 32-435 Krzczonów 355 za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Z.P.U.H Drewnleś Andrzej Leśniak 32-435 Krzczonów 355.

 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Z.P.U.H Drewnleś Andrzej Leśniak 32-435 Krzczonów 355.

 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Z.P.U.H Drewnleś Andrzej Leśniak 32-435 Krzczonów 355,

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.drewnianymarket.pl, dokonać wyboru towarów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku " Kupuję i płącę– Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  1. przedmiotu zamówienia,

  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

  3. wybranej metody płatności,

  4. wybranego sposobu dostawy,

  5. czasu dostawy,

  6. wpisanych uwag do zamówienia

 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Z.P.U.H Drewnleś Andrzej Leśniak 32-435 Krzczonów 355 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail podsumowującą zamówienie, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

   

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, przesyłką paletową dłużycową, dostawa do punktów odbioru, możliwość odbioru osobistego. Koszty dostawy wynoszą drewnianymarket.pl/pl/i/Jak-kupowac/13. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 10 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu drewnianymarket.pl/pl/i/Regulamin/3 oraz po-brać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury PRO FORMA.

   

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  1. przelewem na numer konta bankowego 66 1140 2004 0000 3102 7500 8288 ,

  2. płatnością w systemie DOTPAY,

  3. zapłata kartą płatniczą kredytową: Visa, Visa Electron, MasterCard

  4. płatnosć za pobraniem.

    

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. 8.1 Z.P.U.H Drewnleś Andrzej Leśniak 32-435 Krzczonów 355 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres bok@drewnianymarket.pl, Z.P.U.H Drewnleś Andrzej Leśniak, 32-435 Krzczonów 355 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

   

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Z.P.U.H Drewnleś Andrzej Leśniak, 32-435 Krzczonów 355 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Z.P.U.H Drewnleś Andrzej Leśniak, 32-435 Krzczonów 355 o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Z.P.U.H Drewnleś Andrzej Leśniak, 32-435 Krzczonów 355, mailowo pod adres bok@drewnianymarket.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 5. Z.P.U.H Drewnleś Andrzej Leśniak, 32-435 Krzczonów 355 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

   

IX. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Z.P.U.H. Drewnleś Andrzej Leśniak, 32-435 Krzczonów 355 a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Z.P.U.H. Drewnleś Andrzej Leśniak, 32-435 Krzczonów 355 a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Z.P.U.H Drewnleś Andrzej Leśniak, 32-435 Krzczonów 355.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Załóż konto
© 2018 DL Wood s.c. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
do góry
Przejdź do porównywarki
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl